Offentlig skifte

PrivatOffentlig skifte av dødsboer er en sjeldenhet. Prosessen er omstendelig og tidkrevende. Denne skifteformen blir mindre og mindre vanlig. I dag forekommer offentlig skifte, anslagsvis i kun ca. 2 % av alle dødsboer. Den som begjærer offentlig skifte må samtidig forhåndsinnbetale sikkerhet for dekning av skifteomkostningene. Etter det første saksforberedende møtet i retten blir en stor del av begjæringene om offentlig skifte trukket tilbake.

Offentlig skifte er primært aktuelt når:

  • ingen av arvingene har overtatt ansvaret for arv og gjeld innen 60 dager etter dødfallet.
  • det er så sterk uenighet mellom arvingene at uoverenstemmelsene bare kan løses gjennom en domstolsbehandling. I disse tilfellene kan adgangen til konfliktløsning i form av skiftetvistprosessen knyttet til et offentlig skifte være å foretrekke.

 

Privat skifte

Privat skifte av dødsboer er i dag hovedregelen. Vilkåret er at minimum en av arvingene, ovenfor skiftemyndighetene, har overtatt ansvaret for ”arv og gjeld”. Ved et privat skifte besørger arvingene i fellesskap bobehandlingen og til slutt fordelingen av verdiene seg i mellom.

Ingen regler for den formelle framgangsmåten. Ofte den sterkestes rett.

Konflikter mellom arvingene må i sin ytterste konsekvens avgjøres av domstolene gjennom et ordinært søksmål.

PrivatFor å oppnå best mulig kvalitet på det private skiftet velger arvingene i mange dødsboer å overlate gjennomføringen av bobehandlingen til en nøytral, juridsk medhjelper, oftest en erfaren advokat. På denne måten elimineres en stor del av ulempene med privat skfte.