Melding“Melding om arv” er et skjema som arvinger må fylle ut og sende skattefogden. Skjemaet tjener som grunnlag for arveavgiftsberegningen og kan på mange måter sees på som en parallell til selvangivelsen. Etter at boet er overtatt til privat skifte vil du som arving normalt automatisk få tilsendt skjemaet fra skattefogden med pålegg om å fylle ut skjemaet og returnere det innen 6 måneder etter datoen for dødsfallet.

Her er det viktig å være oppmerksom på at denne fristen også sammenfaller med fristen for å erklære avkall på arv. (Husk, arveavkall er et av de mest benyttede virkemidlene for å sikre seg redusert arveavgift). Pass derfor på at du ikke sender inn ”Melding om arv” uten at du har tatt stilling til mulighetene for å redusere arveavgiften.

Videre er det viktig å være klar over at det i prinsippet kun er nettoarven som det skal svares arveavgift av. Vær derfor omhyggelig med å få med alle fradragsposter og utgifter som har påløpt under veis.

6Hvis det viser seg at boets økonomiske stilling ikke er avklart innen utløpet av seksmånedersfristen kan du sende en skriftlig anmodning om en utsettelse til en nærmere angitt dato. Alternativt kan du sende inn en foreløpig melding og der gjøre særskilt oppmerksom på at du vil komme tilbake med en endelig melding så snart boets stilling er endelig avklart. Hvis du velger å sende en foreløpig melding må du passe på at denne også omfatter eventuelt arveavkall.

Skattefogdens behandling av meldingen tar vanligvis flere måneder. Du vil imidlertid, kort etter at du har sendt den inn, motta en bekreftelse på at den er mottatt og at meldingen er under behandling.

 

Last ned melding om arv

PDF-fil | Word