Kapittel I. Avgiftsplikten.

§ 1. Avgiftspliktens utstrekning.
§ 2. Avgiftspliktig erverv.
§ 3. Hvem som er avgiftspliktig.
§ 4. Avgiftsfrihet for visse midler.


Kapittel II. Avgiftsgrunnlaget.

§ 5. Hva avgiftsgrunnlaget omfatter.
§ 6. Avgiftsgrunnlaget i boer.
§ 7. Hvilken ektefelle midlene skal regnes å komme fra.
§ 8. Hvem som regnes som giver, arvelater og mottaker i noen særtilfeller.
§ 9. Tiden for rådighetservervet.
§ 10. Særregler om rådighetservervet.
§ 11. Verdsettelse.
§ 11A. Verdsettelse av ikke-børsnoterte aksjer og andeler i ansvarlig selskap og kommandittselskap.
§ 12. Verdsettelse av fordringer.
§ 13. Verdsettelse av inntektsnytelser.
§ 14. Andre særregler om verdiansettelse.
§ 15. Fradrag.
§ 16. Vilkår for fradrag.
§ 17. Fradrag for mindreårige arvinger og ungdom under utdannelse.

 

Kapittel III. Avgiftsberegningen.

§ 18. Avgiftssatser.
§ 19. Samordning av flere avgiftsgrunnlag
§ 19A. Fradrag for dokumentavgift ved overtakelse av fast næringseiendom


Kapittel IV. Forfallstid og renter.

§ 20. Forfallstid.
§ 20A. Avdragsordning ved arv og gave av næringsvirksomhet
§ 21. Forfallstid ved inntektsnytelser.
§ 22. Renter.


Kapittel V. Avgiftsmyndigheten.

§ 23. Avgiftsmyndighetens oppgaver.
§ 24. Hvem som er avgiftsmyndighet.


Kapittel VI. Meldings- og opplysningsplikt. Fastsettelse av avgift ved skjønn.

§ 25. Melding om arv og gave.
§ 26. (Opphevet ved lov 2 des 1994 nr. 63.)...
§ 27. Partenes opplysningsplikt.
§ 28. Andres opplysningsplikt.
§ 29. Adgang til gransking m.v.
§ 30. Omkostninger ved gransking m.v.
§ 30A. Fastsettelse av avgift ved skjønn.


Kapittel VII. Betaling av avgiften.

§ 31. Underretning om avgiftsfastsettelsen.
§ 32. Ansvaret for betalingen.
§ 33. Innbetaling. Tvangsfullbyrdelse.
§
33A. Foreldelse.


Kapittel VIII. Endring av avgiftsfastsettelsen.

§ 34. Retting av feil.
§ 35. Om klage og omgjøring.
§ 36. Klage til avgiftsmyndigheten.
§ 37. Krav om rettslig skjønn.
§ 38. Departementets krav om endring av verdsettelse.
§ 39. Rettslig skjønn.
§ 40. Partsforhold og varsel om skjønn.
§ 41. Hvem skjønnet er bindende for.
§ 42. Omkostninger ved skjønnet.

 

Kapittel IX. Ansvarsbestemmelser.

§ 43. Mulkt for forsømt opplysningsplikt.
§ 44. Tilleggsavgift.

 


Kapittel X. Nedsettelse av avgiften m.v.

§ 45. Avfinnelsessum.
§ 46. Nedsettelse av avgift m.v.


Kapittel XI.

§ 47. Utfyllende forskrift.
§ 47A. Definisjon
§ 48. Ikrafttreden og overgangsbestemmelser.
§ 49. Endringer i og opphevelse av andre lover.