Lov om arv i sin helhet

Stikkordsbasert oversikt over innholdet i Lov om arv

Første del. Arv etter loven og rett til å sitje i uskift bo.
Kapittel I. Arv på grunnlag av slektskap.

§ 1. Barnas (alternativt barnas avkoms) arverett
§ 2. Foreldres (alternativt foreldres avkoms) arverett
§ 3. Besteforeldres (alternativt besteforeldres avkoms) arverett
§ 4. Nærmere om farskap
§ 5. ---


Kapittel II. Arv på grunnlag av ekteskap.


§ 6.
Ektefellens arverett
§ 7. Testamentarisk avgrensning av ektefellens arverett
§ 8. Separasjons betydning


Kapittel III. Uskifte.

§ 9.
Ektefellens rett til uskifte
§ 10. Uskifte i forhold til særkullsbarn
§ 11. Testamentariske begrensninger for rett til uskifte
§ 12. Retten til delvis uskifte
§ 13. Uskifte i forhold til avdødes kreditorer m.m.
§ 14. Frist for å begjære uskifte m.m.
§ 15. Krav om setteverge for umyndige
§ 16. Uskifteattest m.m.
§ 17. Uskifteboets omfang
§ 18. Ektefellens råderett over uskifteboet
§ 19. Ektefellens adgang til å gi gaver
§ 20. Ektefellens gjeldsansvar
§ 21. Ektefellens adgang til å gi arveoppgjør
§ 22. Vilkår for at arvingene til førstavdøde skal ta arv i uskifteboet
§ 23. Bortfall av retten til uskifte pga. nytt ekteskap
§ 24. Ektefellens rett til å kreve skifte
§ 25. Arvingers kreditorers adgang til å kreve skifte
§ 26. Oppgjør av uskifteboet ved lengstlevendes bortgang
§ 27. Vederlagskrav ved lengstlevendes bortgang
§ 28. Uskifteboets omfang ved skifte etter lengstlevende


Kapittel IV. Pliktdel.


§ 29.
Pliktdelsarv for livsarvingene
§ 30. Testamentarisk bestemmelse vedrørende pliktdel - bestemte eiendeler
§ 31. Testamentarisk bestemmelse vedrørende pliktdel - særeie
§ 32. Testamentarisk bestemmelse av hensyn til arvingen
§ 33. Testamentarisk bestemmelse vedrørende næringsvirksomhet
§ 34. Testamentarisk bestemmelse pga. arvingens klanderverdige adferd
§ 35. Begrensning vedrørende dødsgave


Kapittel V. Forlottsrett for barn i visse høve.

§ 36.
Forloddsrett for barn under utdanning m.m.
§ 37. Testasjons adgang vedrørende forloddsrett


Kapittel VI. Avkorting i arv og avtale om arv.

§ 38.
Adgang til avkorting i arv pga. arveforskudd
§ 39. Avkorting før lengstlevendes bortgang m.m.
§ 40. Verdien som skal legges til grunn ved avkorting
§ 41. Hvor avkortingsbeløpet overstiger størrelsen på arvelodden
§ 42. Avkorting i forhold til en livsarvings avkom
§ 43. Avkortningens betydning for ektefellens arverett m.m.
§ 44. Pantsetting av ventende arv
§ 45. Avkall på arv


Kapittel VII. Statens arverett.


§ 46.
Statens arverett
§ 47. Realisasjon m.m. av statens arv
Andre del. Arv etter testament.
Kapittel VIII. Korleis testament skal gjerast.

§ 48. Aldersgrense m.m. for oppretting av testament
§ 49. Formkravene for testament
§ 50. Testamentsvitners påskrift
§ 51. Nødstestament
§ 52. Alderskrav m.m. til testamentsvitner
§ 53. Regler for dødsgaver
§ 54. Unntak fra formkravene


Kapittel IX. Tilbakekalling og endring m.m. av testamentet.

§ 55.
Testators rett til tilbakekall/endring av testament
§ 56. Arvepakt
§ 57. Fremgangsmåten ved tilbakekall/endring av testament
§ 58. Lengstlevendes tilbakekall/endring av gjensidig testament
§ 59. Unntak fra formkravene for tilbakekall/endring av testament


Kapittel X. Om ugyldige testamentariske disposisjoner.

§ 60.
Konsekvensen av mangler ved fremgangsmåten
§ 61. Testament til fordel for testamentsvitne
§ 62. Testators mentale tilstand
§ 63. Testamentarisk disposisjon som følge av tvang m.m.
§ 64. Destruktiv testamentarisk disposisjon m.m.


Kapittel XI. Tolking av testament.


§ 65.
Hvorledes testament skal tolkes
§ 66. Tolkningsbestemmelser (når testator ikke har ment noe annet)
§ 67. Tolkningsregler hvor lengstlevende har tatt over arven etter gjensidig testament


Kapittel XII. Varetaking og framlegging av testament.

§ 68.
Oppbevaring av testament hos tingretten
§ 69. Bortkommet testament
§ 70. Tidsfrister for å påberope testament m.m.


Tredje del. Sams reglar om arv etter loven og arv etter testament.
Kapittel XIII. Vilkår for å ta arv og bortfall av arverett.

§ 71.
Vilkår for arv (overleve arvelateren)
§ 72. Nærmere om vilkåret (å overleve arvelateren)
§ 73. Bortfall av arverett pga. straffbare forhold
§ 74. Avslag på arv
§ 75. Foreldelse av arverett


Kapittel XIV. Området for norsk og framand arvelov.

§ 76.
Forholdet mellom norsk og fremmed arvelovgivning


Fjerde del. Ikraftsetjing. Overgangsføresegner. Endringer i andre lover.
Kapittel XV. Ikraftsetjing og overgangsføresegner.

§ 77.
Ikrafttredelse
§ 78. Arverett for barn født utenom ekteskap født før 1. januar 1917 m.m.
§ 79. Reglene i eldre lover
§ 80. ---
§ 81. Overgangsregler vedrørende pliktdelsarv
§ 82. Overgangsregler vedrørende forloddsrett
§ 83. Overgangsregler vedrørende avkortning i arv
§ 84. Overgangsregler vedrørende statens arverett
§ 85. Overgangsregler vedrørende testamenters gyldighet
§ 86. Overgangsregler vedrørende rettigheter etter gjensidig testament
§ 87. Overgangsregler vedrørende tidsfristene i arveloven §§ 70 og 75
§ 88. Overgangsregler vedrørende bortfall av arverett pga. straffbare forhold


Kapittel XVI. Endringer i andre lover.


§ 89.
Opphør av eldre lovgivning
§ 90. Endring i andre lover