Vi kan bistå med profesjonell bobehandling. 


Ved privat skifte av dødsbo - som er den mest kosteffektive formen for dødsboskifte - er det få regler som regulerer dødsboskifte. De færreste arvinger har nødvendig praktisk erfaring med bobehandling. På grunn av de sterke interessemotsetninger som ofte ligger innbakt i delingssituasjonen, skal det lite til før det oppstår mistenkeliggjøring og ødelagte relasjoner. Dette kan ofte unngås ved at en advokat med god kjennskap til arv og skifte tar seg av bobehandlingen som bostyrer.


Bruk av advokat som bostyrer ved privat skifte har tre klare fordeler:

  1. Nøytral bistand motvirker mistenkeliggjøring og uvennskap.

  2. Profesjonell bistand sikrer et betryggende gjennomført arveoppgjør, men på en mer effektiv og smidig måte enn ved offentlig skifte.

  3. Praktisk bistand gjør at arvingene kan slappe av i det som allerede er en vanskelig tid, uten å måtte bekymre seg for tidsfrister, byråkrati og korrespondanse med kreditorer, banker, offentlige myndigheter og boets øvrige arvinger. 

 

Hva innebærer et dødsboskifte?


Formålet med all bobehandling er å gjennomføre en formuesoppryddning og viderefordeling av nettoformuen. Eiendeler omdannes til penger som så fordeles slik det er fastlagt, enten i lovgivningen, i et testament, eller i henhold til en overenskomst mellom arvingene. Det er selvsagt ingen ting i veien for at verdiene ikke gjøres om i penger men blir fordelt som naturalutlegg til den enkelte arving. En slik løsning krever enten et særskilt rettslig grunnlag (en hjemmel) eller at alle arvingene er enige om det. Dødsboet er et sameie hvor arvingene kun er sameiere med hver sin andel av boets nettoverdi. Av den grunn gjelder, i følge rettspraksis, ikke bestemmelsen om flertallsstyring i sameieloven.

Første del av bobehandlingen vil gå ut på å kartlegge avdødes formue og dennes gjeld og kreditorer. Kreditorene har de samme rettigheter som før dødsfallet, men kan risikere å tape fordringen sin ved å forholde seg passive til et innrykket proklama.

Andre del består i å omdanne verdiene til penger for så å gjøre opp avdødes kreditorer. 

Tredje, og siste del, består i å fordele arven mellom arvingene. Fordelingen tar som oftest utgangspunkt i arvelovens bestemmelser eller arvelaters testament, men det er ingentin i veien for at de som har arverett, seg imellom, blir enige om hvordan dødsboet skal gjøres opp.

 

For profesjonell bistand til arveoppgjør:

ta kontakt

 22 33 66 82 eller This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Bistand

Relaterte lovtekster: